Birthday, 2016
Birthday, 2016

Satin, Lycra, Angelskin, padding, quilting hoop
75x33x10cm

Date: 24/06/2016

Birthday, 2016

Satin, Lycra, Angelskin, padding, quilting hoop
75x33x10cm

Date: 24/06/2016