Stay out of the sun 2012 SOLD
Stay out of the sun 2012 SOLD

Stretch velvet, foam padding, stitching, quilting hoop
60cm h x 33cm w x 15cm d

Date: 30/06/2012

Stay out of the sun 2012 SOLD

Stretch velvet, foam padding, stitching, quilting hoop
60cm h x 33cm w x 15cm d

Date: 30/06/2012